Công văn 4509/TCHQ-GSQL thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4509/TCHQ-GSQL
V/v: Thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành  

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1999/HQTP-NV ngày 18/7/2007 của Cục Hải quan TP.HCM về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xử lý doanh nghiệp vi phạm kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004, khoản 1 Điều 1 Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007 của Bộ Y tế thì kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu thực chất là kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Do vậy, căn cứ điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm 3.3.3a III mục 1 Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 25/12/2005 của Bộ Tài chính, nếu quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm mà doanh nghiệp chưa nộp kết quả kiểm tra đối với hàng hóa phải kiểm tra thì cơ quan hải quan lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Về kiểm dịch hàng hóa nhập khẩu khác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM nghiên cứu kỹ, thực hiện đúng Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT/BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 14/3/2003.

Để giải quyết những vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan tiếp thu ý kiến của Cục Hải quan TP.HCM đã đưa vào Thông tư dự thảo sửa đổi Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 25/12/2005 của Bộ Tài chính. Nếu có gì chưa rõ, đề nghị Cục Hải quan TP.HCM cử cán bộ về Tổng cục Hải quan để trao đổi thêm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 5382/TCT-CS điều kiện, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng dịch vụ xây lắp cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất