Công văn 4548/TCT-PCCS lập chứng từ khoản chi khuyến mại bằng tiền cho khách hàng

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4548/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ đối với khỏan chi khuyến mại bằng tiền

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty Vmep
(Đ/c: Khóm 5, Phường Tam Điệp, Biên Hòa, Đồng Nai)
 

Trả lời công văn số VSFN 05-033 ngày 6/12/2005 của Công ty VMEP về việc lập chứng từ đối với khoảng chi phí khuyến mại bằng tiền cho khách hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1/. Đối với khoản khuyến mại bằng tiền cho khách hàng theo đề nghị của Công ty thì chứng từ chi được thực hiện như sau:
a, Các đại ký căn cứ vào chính sách khuyến mại của Công ty, lập phiếu chi khuyến mại bằng tiền cho khách hàng, Phiếu chi phải ghi rõ tên, địa chỉ của khách hàng và có chữ ký của khách hàng phù hợp với hóa đơn mua xe trong thời gian được khuyến mại.
b, Công ty thanh toán tiền khuyến mại cho các đại lý bằng phiếu chi khi các đại lý lập đầy đủ chứng từ giao cho Công ty gồm:
- Phiếu ưu đãi của khách hàng (cắt từ báo)
- Phiếu chi của đại lý cho khách hàng
- Hóa đơn bán xe (bản photo liên 2)
- Chứng từ đề nghị thanh toán tiền khuyến mại của đại lý
2/. Số tiền khuyến mại của Công ty được tính vào chi phí khác và bị khống chế khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
3/. Trường hợp Công ty đã hướng dẫn cho các đại lý khuyến mại bằng cách giảm giá bán 1.000.000 đồng/xe trên hóa đơn bán hàng là không đúng theo quy định, vì vậy Công ty phải kê khai thuế GTGT, thuế TNDN theo doanh số ghi trên hóa đơn nhưng là doanh số chưa giảm trừ tiền khuyến mại, giảm giá.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh, tp.HCM, Hà Nội, Hà Tây, Đồng Nai
- Lưu: VT, Ttra, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy KhươngCông văn 10354/BC-BYT báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch