Công văn 456-TC/ĐTPT lập, triển khai kế hoạch cấp phát và cho vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1997

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 456-TC/ĐTPT

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 456 TC/ĐTPT NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 1997 VỀ VIỆC LẬP, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẤP PHÁT VÀ CHO VAY VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 1997

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đoàn thể, các hội và các tổng công ty 91
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng; Thông tư số 04 ngày 10/9/1996 Liên Bộ: Bộ Xây dựng - Bộ KH&ĐT - Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định nói trên;

Căn cứ Quyết định số 984/TTg ngày 30/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997.

Căn cứ các Thông tư số 63 TC/ĐTPT; Thông tư số 64 TC/ĐTPT ngày 02/11/1996 và Thông tư 60/ĐTPT ngày 23/10/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư, vốn quy hoạch; vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Để có căn cứ quản lý cấp phát, cho vay vốn đầu tư XDCB, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đoàn thể, các Hội và các Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là Bộ), Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân tỉnh) triển khai một số việc sau đây:

1. Năm 1997 ngân sách Nhà nước chỉ cấp phát và cho vay vốn đầu tư đối với những dự án đảm bảo đúng các quy định trong Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng của Chính phủ cũng như các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định. Căn cứ tổng mức vốn đầu tư XDCB năm 1997 được giao tại Quyết định số 985/TTg ngày 30/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 349 BKH/TH ngày 31/12/1996 của Bộ KH&ĐT và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 1996, đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 1997 cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu được giao về tổng mức vốn đầu tư, cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vốn đầu tư, mức vốn và cơ cấu vốn các dự án quan trọng của Nhà nước theo hướng:

- Bố trí đủ vốn để thực hiện mục tiêu kế hoạch của những dự án thuộc nhóm A và B trong danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Bố trí đủ vốn cho các dự án đầu tư chuyển tiếp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 1997.

- Đối với các dự án có vốn đầu tư bằng nguồn viện trợ và vay nợ của nước ngoài phải được bố trí đủ nguồn vốn đối ứng trong nước.

- Kế hoạch cấp phát - cho vay vốn đầu tư năm 1997 tổng hợp theo biểu số 01 và 02 kèm theo gửi cho Tổng cục ĐTPT (đối với công trình thuộc Ngân sách Trung ương đầu tư) và Cục ĐTPT (đối với các công trình Ngân sách địa phương đầu tư).

2. Trên cơ sở kế hoạch đã phân bổ, đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch khối lượng cho các chủ đầu tư đồng gửi Tổng cục ĐTPT, cục ĐTPT nơi chủ đầu tư mở tài khoản (đối với công tình thuộc Ngân sách Trung ương đầu tư) và cho Cục ĐTPT (đối với các công trình Ngân sách địa phương đầu tư).

3. Mức vốn ghi trong kế hoạch đầu tư năm 1997 là mức vốn tối đa để cấp phát, cho vay - thanh toán giá trị khối lượng thực hiện trong năm, bao gồm: giá trị khối lượng thực hiện trong kế hoạch năm 1996 chưa được cấp phát cho vay và dự kiến giá trị khối lượng thực hiện theo kế hoạch đầu tư năm 1997.

4. Bộ Tài chính (Tổng cục ĐTPT) thực hiện cấp vốn đầu tư cho các dự án ngay từ đầu năm 1997. Đề nghị các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh quan tâm chỉ đạo để các dự án đã bố trí kế hoạch năm 1997 triển khai ngay từ những ngày đầu năm.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Công văn 7043/VPCP-QHQT đề nghị CP Nhật Bản cung cấp trang thiết bị dự án pháp luật