Công văn 4601/VPCP-KTTH nguồn vốn thực hiện D/a Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn Móng Cái-Mông Dương

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4601/VPCP-KTTH
V/v nguồn vốn thực hiện D/a Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn Móng Cái-Mông Dương

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 2450/UBND-GTBĐ ngày 10 tháng 6 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 7631/BTC-ĐT ngày 01 tháng 7 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4419/BKH-KCHT&ĐT ngày 19 tháng 6 năm 2008; Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 4807/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 6 năm 2008 về việc bố trí vốn thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn Móng Cái-Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên về việc bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cho Dự án. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa Dự án vào danh mục các dự án được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

2. Trong khi ngân sách trung ương chưa bố trí được vốn cho Dự án, để chủ động thực hiện Dự án trong năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bố trí 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng) từ ngân sách của tỉnh để thực hiện Dự án. Ngân sách Trung ương sẽ hoàn trả số kinh phí này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải,
- VPCP: BTCN, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Công văn 4621/VPCP-KTN Dự án Thủy Điện Đồng Nai 6