Công văn 4613/TCHQ-KTTT xử lý nợ phạt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4613/TCHQ-KTTT

V/v Xử lý nợ phạt

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 133/CV-CT ngày 30/7/2007 của Công ty cổ phần điện tử tin học viễn thông ELITECO về việc nộp thuế nhầm. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 13/2/2006 Công ty cổ phần điện tử tin học viễn thông ELITECO mở tờ khai số 3127/NKD tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cát Lái), ngày 10/5/2006 Công ty đã nộp đủ số tiền thuế theo giấy nộp tiền số 0024663, nhưng do nộp nhầm vào Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư – gia công Hải Phòng nên Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cát Lái) đã tính phạt từ ngày chậm nộp đến ngày Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư – gia công Hải Phòng chuyển trả lại số tiền thuế.

- Căn cứ khoản 1 Điều 46 Luật Quản lý thuế;

- Căn cứ điểm 1.4 công văn 8131TC/TCT ngày 27/8/2001 của Bộ Tài chính “Doanh nghiệp đã chuyển tiền nộp đủ tiền thuế nhưng do sai sót ghi nhầm số tài khoản, tên kho bạc, tên cơ quan Hải quan hoặc do ngân hàng chuyển nhầm tài khoản làm cho tiền thuế không nộp đúng hạn” thì không xử lý phạt chậm nộp;

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cát Lái) kiểm tra hồ sơ, chứng từ nộp thuế nếu đúng như trình bày của doanh nghiệp thì chỉ tính phạt chậm nộp đối với tờ khai số 3127/NKD ngày 13/2/2006 của Công ty cổ phần điện tử tin học viễn thông ELITECO kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày ngân hàng xác nhận trên chứng từ nộp thuế của doanh nghiệp (ngày 10/5/2006).

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 4492/VPCP-QHQT sử dụng số vốn dư sau đấu thầu của dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội