Công văn 4620/VPCP-KTN EVN tiếp tục là chủ đầu tư các dự án thủy điện

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4620/VPCP-KTN
V/v EVN tiếp tục là chủ đầu tư các dự án thủy điện

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 363/EVN-HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2008); ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 5437/BCT-NL ngày 26 tháng 6 năm 2008); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4790/BKH-KTCN ngày 04 tháng 7 năm 2008) về việc thay đổi chủ đầu tư các dự án thủy điện từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sang các Công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục làm chủ đầu tư và tập trung triển khai tốt các công việc để đảm bảo tiến độ chạy máy các dự án thủy điện theo Quy hoạch điện VI đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)..

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Công văn 728/CP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán Dự án vay vốn WB