Công văn 4621/VPCP-KTN Dự án Thủy Điện Đồng Nai 6

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4621/VPCP-KTN
V/v Dự án TĐ Đồng Nai 6

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

 

Về báo cáo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (công văn số 433/BC-DL-GL ngày 20 tháng 5 năm 2008) về việc triển khai lập Báo cáo đầu tư Dự án Đồng Nai 6, tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai lập hồ sơ dự án thủy điện Đồng Nai 6 theo quy định hiện hành, trình Bộ Công Thương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: ĐP, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)..

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Công văn 4620/VPCP-KTN EVN tiếp tục là chủ đầu tư các dự án thủy điện