Công văn 4659/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động khi DN giải thể

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4659/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động khi DN giải thể

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tuyên Quang

Trả lời công văn số 734/CV-LĐTBXH ngày 5 tháng 11 năm 2003 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  Tuyên Quang về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo Tiết a Điểm 2 Mục III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do Công ty Cổ phần nước khoáng Tuyên Quang phải giải thể sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho lao động của Công ty được áp dụng theo quy định tại Điều 2 (Điểm 1 và 2) của Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, và Điều 8 phần A Mục II của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (ban hành kèm theo Quyết định số 76/2003/QĐ-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

2. Số lao động nghỉ hưu (kể cả nghỉ hưu trước tuổi) để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì không được hưởng trợ cấp thôi việc. Số lao động chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì chấm dứt hợp đồng lao động và được trợ cấp thôi việc theo Khoản 1 Điều 42 của Bộ Luật Lao động như trường hợp Điểm 1 nêu trên; sau đó, người lao động có thể chờ đến khi đủ điều kiện thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Quý Sở hướng dẫn thực hiện.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

 

Công văn 299/TDHT-CVĐL 2005 sửa đổi bổ sung Công văn 44/CV-TDHT