Công văn 4726/TCT-PCCS Hoàn thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4726/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Seorim

Trả lời công văn đề ngày 02/06/2006 của Công ty TNHH Seorim về việc hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp khu công nghiệp chuyển sang doanh nghiệp hoạt động theo quy chế doanh nghiệp khu chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2c, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT là Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế".

Căn cứ quy định trên thì việc áp dụng thuế GTGT của Công ty TNHH Seorim như sau:

- Trước khi chuyển sang doanh nghiệp Khu chế xuất:

Thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT trước khi Công ty TNHH Seorim chuyển thành doanh nghiệp khu chế xuất được hoàn thuế theo Điểm 1, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC, kể cả thuế GTGT đầu vào trong quá trình đầu tư.

- Kể từ khi là doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất: thuế GTGT thực hiện theo quy định hiện hành áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty TNHH Seorim biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 4730/TCT-PCCS Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu cũ