Công văn 4727/TCT-PCCS Hoàn thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4727/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 3066/CT-TH&DT ngày 19/10/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Định Bình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 5 và Điểm 6, Điều 1, Quyết định số 631/TTg ngày 06/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án tiền khả thi Công trình thủy lợi hồ chứa nước Định Bình, Tỉnh Bình Định thì nguồn vốn của Dự án là 621 tỷ đồng bao gồm các nguồn: Ngân sách Nhà nước, vay ODA và đóng góp của nhân dân.

Tuy nhiên, tại văn thư do Phó trưởng đoàn thanh tra Chính phủ Lê Quang Tiệp ký đề ngày 10/10/2006 (Đoàn thanh tra Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 1055/QĐ-TTCP ngày 01/6/2006 của Tổng Thanh tra) thì: Dự án được đầu tư bằng nguồn Trái phiếu Chính phủ và tổng dự toán công trình là 812,311 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Về vấn đề này qua kiểm tra thì dự án trên không nằm trong danh Mục các dự án thuộc vốn vay ODA, do đó theo quy định tại Điểm 6, Mục I, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Ban quản lý dự án thủy lợi 410 không thuộc đối tượng được xem xét hoàn thuế GTGT đầu vào của Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Định Bình.

Mặt khác, theo quy định hiện hành các dự án đầu tư xây dựng không thuộc diện được hoàn thuế GTGT đều phải hạch toán Khoản thuế GTGT vào chi phí đầu tư xây dựng công trình (đã được tính trong tổng dự toán công trình) và tổng dự toán Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Định Bình nêu trên là 812,311 tỷ đồng cũng đã bao gồm thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và thông báo cho Ban quản lý dự án thủy lợi 410./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL dự án thủy lợi 410;
- Vụ Tài chính Đối ngoại;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 4726/TCT-PCCS Hoàn thuế GTGT