Công văn 473 TCT/TTr Quyết định thu hồi tiền hoàn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 473 TCT/TTr
V/v ban hành Quyết định thu hồi tiền hoàn thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 107/CT-TTR ngày 17/2/2004  về việc ban hành Quyết định thu hồi số tiền hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục II, phần E Thông tư số 122/2000/TT-BTB ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ thì: “... Cơ quan thuế trong phạm vi thẩm quyền xử phạt vi phạm của từng cấp mà ra quyết định xử phạt hoặc kiến nghị lên cơ quan thuế cấp trên... để xử lý theo quy định của pháp luật...”.

Như vậy, trường hợp đối với các đối tượng hoàn thuế do Chi cục Thuế quản lý, Chi cục hoàn tất thủ tục trình Cục trưởng Cục Thuế ban hành Quyết định hoàn thuế; Nếu Chi cục Thuế tổ chức thanh tra, kiểm tra phát hiện số thuế đã hoàn lớn hơn số thuế được hoàn thì Chi cục lập hồ sơ báo cáo lãnh đạo Cục Thuế ra Quyết định thu hồi số thuế đã hoàn vào NDNN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

Công văn 603/CP-CN điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng