Công văn 4733/TCT-PCCS Chi phí lãi vay

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4733/TCT-PCCS
V/v: Chi phí lãi vay

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng công ty Vật tư Nông nghệp

Trả lời công văn số 390 VT/TCKT/CV ngày 27/11/2006 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp về chi phí lãi vay, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 7 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chi phí lãi vay được hạch toán vào chi phí hợp lý như sau: "Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Tổng công ty Vật tư nông nghiệp vay tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội theo hợp đồng tín dụng với Mục đích đầu tư kinh doanh lô đất ở khu đô thị mới phía tây TP Hải Dương thì Khoản vay này là để kinh doanh hàng hóa chứ không phải để hình thành tài sản cố định nên lãi vay của hợp đồng tín dụng này được tính vào chi phí hợp lý trong kỳ. Nếu lãi vay từ lúc vay (tháng 12 năm 2003) đến ngày 31/12/2004 mà Tổng công ty Vật tư nông nghiệp chưa hạch toán vào chi phí hợp lý của năm 2004 (vẫn theo dõi ở TK 142 "Chi phí chờ kết chuyển") thì được Điều chỉnh vào chi phí hợp lý của năm 2005.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Vật tư nông nghiệp biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 4685/TCT-PCCS chính sách thuế chuyển lỗ