Công văn 4734/TCT-PCCS thuế suất thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4734/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 17626/CT-HTr ngày 09/11/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động lắp đặt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.33, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: "Xây dựng, lắp đặt;

- Xây dựng không phân biệt có bao thầu hay không bao thầu nguyên vật liệu.

- Hoạt động lắp đặt thuộc nhóm thuế suất nay là hoạt động lắp đặt gắn liền với công trình xây dựng như lắp đặt máy móc, thiết bị, điện, nước, thang máy, nội thất gắn với công trình xây dựng" thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và cơ khí Ngân Hà, trong năm 2003 thực hiện hoạt động lắp đặt cửa cổng điện Inox thì hoạt động này được xác định là hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị gắn với công trình xây dựng thuộc đối tượng nộp thuế GTGT với thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và cơ khí Ngân Hà;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 4728/TCT-PCCS Trả lời chính sách thuế