Công văn 4785/TCT/NV5 khấu trừ thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4785/TCT/NV5
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sanrimjohap Vina
(Xã Phước Khánh - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục thuế nhận được công văn số 193/SV-02 của Công ty Cắt dăm mảnh gỗ xuất khẩu Sanrimjohap Vina (trước đây là Công ty Viko-Wochimex) xin khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào với gỗ rừng trồng. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 102/2002/TT-BTC ngày 11/11/2002 sửa đổi quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì:

Từ ngày 11/11/2002 trở đi, Công ty dùng gỗ khai thác từ rừng tự trồng và cắt thảnh dăm mảnh gỗ xuất khẩu không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 1% (một phần trăm) trên giá thành của sản phẩm gỗ rừng trồng theo  quy định tại Thông tư số 102/2002/TT-BTC ngày 11/11/2002 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 01/10/2002 (ngày Thông tư số 82/2002/TT-BTC có hiệu lực) đến trước ngày 11/11/2002 (ngày Thông tư số 102/2002/TT-BTC có hiệu lực) Công ty dùng gỗ khai thác từ rừng tự trồng và cắt dăm mảnh gỗ xuất khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 1% (một phần trăm) trên giá thành của sản phẩm gỗ rừng trồng theo quy định tại Điểm 1, Phần IV Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Công văn 3472/TCHQ-KTTT hướng dẫn TT 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ lệ phí hải quan