Công văn 4797/TCT/NV5 thanh toán hàng xuất khẩu theo hình thức bù trừ

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4797/TCT/NV5

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4797 TCT/NV5 NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC THANH TOÁN HÀNG XUẤT KHẨU THEO HÌNH THỨC BÙ TRỪ

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Tổng cục thuế nhận được ý kiến của một số Cục thuế địa phương và doanh nghiệp về việc tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hình thức thanh toán bù trừ công nợ trực tiếp tiền hàng xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục thuế hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 của Chính phủ; Điểm 1.1, Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính thì hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (không phần trăm) phải có đầy đủ các hồ sơ, chứng từ chứng minh là hàng thực tế đã xuất khẩu. Việc thanh toán đối với hàng hoá xuất khẩu để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (không phần trăm) phải thực hiện qua Ngân hàng. Phương thức và chứng từ thanh toán qua Ngân hàng thực hiện theo quy định tại Công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 01/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (bản photocopy kèm theo).

Theo các quy định trên đây, thì trường hợp Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá thực hiện thanh toán theo phương thức bù trừ với hàng nhập khẩu, số chênh lệch còn lại phải thu hoặc (phải trả) 2 bên sẽ thanh toán cho nhau không đủ Điều kiện được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (không phần trăm) đối với hàng hoá xuất khẩu.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

Công văn 2268/TC-XNK tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu