Công văn 4811/TCT/CS giảm thuế TNDN đối với công ty cổ phần

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4811/TCT/CS
V/v: giảm thuế TNDN đối với công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 19800 CT/NV của Cục thuế thành phố Hà Nội ngày 31/10/2002 hỏi về việc giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hoá. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1/. Những doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hoá trước khi có Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, nếu không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm theo quy định tại Khoảng 1, Điều 13, Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần.

2./. Tại Khoản 1, Điều 26, Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần quy định: "Được ưu đãi về thuế theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư". Như vậy, từ khi Nghị định số 64/2002/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần không đủ điều kiện ưu đãi theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì không được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần trước khi ban hành Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ đang được hưởng ưu đãi theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế cho thời gian còn lại.

Tổng cục thú thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Công văn 4797/TCT/NV5 thanh toán hàng xuất khẩu theo hình thức bù trừ