Công văn 4837-TC/TCT áp dụng TT 99/2000/TT-BTC thiết bị đồng bộ, toàn bộ nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4837-TC/TCT
về việc áp dụng thông tư số 99/2000/TT-BTC  đối với thiết bị đồng bộ toàn bộ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4837 TC/TCT NGÀY 28 THÁNG 05 NĂM 2001 VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÔNG TƯ SỐ 99/2000/TT-BTC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ TOÀN BỘ NHẬP KHẨU

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật Technoimport

Bộ Tài chính nhận được Công văn của Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật Technoimport kiến nghị một số quy định của Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày 12/10/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc phân loại hàng hoá là thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ theo Biểu thuế nhập khẩu; về vấn đề này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Danh mục Biểu thuế nhập khẩu hiện hành được xây dựng trên cơ sở Danh mục HS. Theo Danh mục này thì hàng hoá được phân thành các nhóm, phân nhóm hàng dựa vào cấu tạo, đặc điểm, tính chất của hàng hoá trừ một số ít mặt hàng được phân loại theo công dụng. Với cách phân loại nêu trên tuy khoa học nhưng chưa phù hợp với điều kiện quản lý của Việt Nam đặc biệt là trong các trường hợp nhập khẩu hàng hoá là thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ. Vì vậy, tại các Thông tư số 51 TC/TCT ngày 13/7/1998, số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc phân loại hàng hoá theo biểu thuế xuất khẩu Biểu thuế nhập khẩu, các hàng hoá này được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính nếu đáp ứng các thủ tục hồ sơ quy định.

Quy định trên tuy tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân loại tính thuế nhưng trên thực tế cũng phát sinh nhiều vướng mắc như đã gây khó khăn cho các trường hợp không có nhu cầu nhập toàn bộ hệ thống thiết bị do một số bộ phận trong nước có thể sản xuất được hoặc có thể cải tạo lại từ thiết bị cũ, nếu không được xử lý phù hợp sẽ không khuyến khích sản xuất hàng trong nước, lãng phí ngoại tệ. Quy định này cũng không phù hợp với nguyên tắc phân loại chung của Danh mục HS, đặc biệt là trong điều kiện Việt Nam đã tham gia công ước HS và sẽ áp dụng Danh mục Biểu thuế chung với các nước ASEAN từ 1/1/2002.

Để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, đảm bảo phù hợp với nguyên tắc phân loại chung, ngày 12/10/2000, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2000/TT-BTC hướng dẫn cụ thể việc thực hiện để thay thế các nội dung đã hướng dẫn về vấn đề này tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999.

Căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 99/2000/TT-BTC các vướng mắc Công ty nêu sẽ được xử lý như sau:

1. Thiết bị phụ kiện, phụ trợ, phụ tùng (kể cả phụ tùng thay thế) của thiết bị đồng bộ hoặc toàn bộ nếu thuộc các chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thủ tục hồ sơ quy định nêu tại Thông tư số 99/2000/TT-BTC thì cũng được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu.

2. Một tập hợp máy móc thiết bị nếu đáp ứng các quy định tại Thông tư 99/2000/TT-BTC thì được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuế nhập khẩu và không phải làm thủ tục xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc tập hợp máy móc đó là thiết bị đồng bộ để làm căn cứ xác định thuế nhập khẩu.

3. Về thuế giá trị gia tăng: để xác định máy móc, thiết bị nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm loại thiết bị đồng bộ, toàn bộ hay đơn lẻ ngoài việc xem xét máy móc, thiết bị đó có phải là loại trong nước chưa sản xuất được còn phải có điều kiện là đơn vị nhập khẩu trực tiếp (hoặc thông qua hợp đồng uỷ thác) để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cục Hải quan, Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật Technoimport biết và thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

Công văn 1423/LĐTBXH-CSLĐVL người lao động chuyển nơi làm việc