Công văn 4866/VPCP-KTN triển khai thực hiện dự án đường Quán Vuông-ATK Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4866/VPCP-KTN
V/v triển khai thực hiện dự án đường Quán Vuông-ATK Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (công văn số 911/UBND-XDCB ngày 13 tháng 6 năm 2008), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4803/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 6 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4651/BKH-KTĐP< ngày 27 tháng 6 năm 2008) về việc triển khai thực hiện dự án đường Quán Vuông - ATK Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tập trung hoàn thành xây dựng dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 268 đoạn quốc lộ 3 - thị trấn Chợ Chu. Ủy ban nhân dân Tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương để lập Dự án nâng cấp đoạn Quán Vuông - ATK Phú Đình, huyện Định Hóa và quyết định phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất cơ chế hỗ trợ vốn cho Tỉnh để thực hiện Dự án sau khi có đủ thủ tục theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Công văn 301/CP-KTTH thành lập Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam ở nước ngoài