Công văn 487/BXD-KTTC hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo TT 05/2008/TT-BXD

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 487/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 05/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Đắc Nông

Trả lời công văn số 103/SXD-KTKH ngày 05/02/2008 của Sở Xây dựng Đắc Nông về việc giải đáp một số vướng mắc khi triển khai điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Quy định tại điểm 8.2 khoản 8 của Thông tư 05/2008/TT-BXD được áp dụng cho những hợp đồng đã thanh toán xong trong năm 2007, còn đối với những hợp đồng có một số khối lượng thực hiện trong năm 2007 và tiếp tục thực hiện trong trong các năm tiếp theo thì các khối lượng thực hiện trong năm 2007 được điều chỉnh giá theo quy định của thông tư này.

2. Việc điều chỉnh giá vật liệu đối với những hợp đồng có thời gian hoàn thành trong năm 2007 nhưng kéo dài sang năm 2008 không do lỗi của Nhà thầu được thực hiện theo quy định của thông tư trên.

3. Đối với các khối lượng thực hiện từ năm 2008 trở về sau, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng sẽ căn cứ vào khối lượng thực hiện từng giai đoạn và giá vật liệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố phù hợp với thời gian thực hiện hoặc theo hoá đơn chứng từ hợp lệ để xác định giá trị thanh toán hợp đồng.

Sở Xây dựng Đắc Nông căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Công văn 489/BXD-TTr xử lý nhà 03 Nguyễn Văn Lạc, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh