Công văn 4882/TCHQ-KTTT hoàn thuế nhập khẩu xe cơ sở nhập khẩu sản xuất xe ô tô chuyên dùng đô thị

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 4882/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Động Lực
(938A7 đường A KCN Cát Lái, Thành Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 036/2007/CV-DOL ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Công ty TNHH Động Lực về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với xe cơ sở nhập khẩu để sản xuất xe ô tô chuyên dùng đô thị; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 6271TC/TCT ngày 24/06/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu đối với sản xuất xe ô tô chuyên dùng đô thị, thì: Nếu xe cơ sở nhập khẩu sử dụng để sản xuất thành xe chuyên dùng đô thị theo tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền xác nhận và được Bộ Công An cho phép đăng ký lưu hành thuộc mục riêng Nhóm 8704 và Phân nhóm 870590 của Biểu thuế nhập khẩu, thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Trường hợp của Công ty TNHH Động lực là nhập khẩu xe cơ sở để sản xuất thành xe chữa cháy không thuộc các Nhóm và Phân nhóm nêu trên (xe chữa cháy thuộc phân nhóm 870530 của Biểu thuế nhập khẩu), nên không thuộc diện được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo hướng dẫn tại công văn số 6271TC/TCT ngày 24/06/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục hải quan có ý kiến để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Động lực biết và thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang website Hải quan
- Lưu VT, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 3450/TCT-QLN khấu trừ thuế giá trị gia tăng