Công văn 489/BXD-TTr xử lý nhà 03 Nguyễn Văn Lạc, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 489/BXD-TTr
V/v xử lý nhà 03 Nguyễn Văn Lạc quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 5/12/2007 Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 9904/SXD-TT đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc xử lý nhà số 03 Nguyễn Văn Lạc, phường 21, quận Bình Thạnh.

Về việc này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

- Mặc dù năm 1978 Uỷ ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã ban hành quyết định quy định thời gian hộ ông Tu Do Bon phải hoàn tất việc thanh lý nhà, hàng hoá phương tiện kinh doanh, chuẩn bị chuyển đi sản xuất ở tỉnh Cửu Long và năm 1997, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với căn nhà số 03 Nguyễn Văn Lạc, nhưng thực tế căn nhà này Nhà nước chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng, gia đình ông Tu Do Bon (nguyên chủ sở hữu nhà) là người đang trực tiếp sử dụng nhà, không ký hợp đồng thuê với Nhà nước. Vì vậy, trường hợp này thuộc đối tượng điều chỉnh (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5) của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

- Quyết định số 207/QĐ-UB-ND ngày 12/6/1995 của Uỷ ban Nhân dân quận Bình Thạnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Tu Do Bon xin đưa nhà số 03 Nguyễn Văn Lạc ra khỏi diện quản lý của Nhà nước là quyết định giải quyết khiếu nại, không phải là văn bản quản lý, bố trí sử dụng nhà. Cho đến nay, quyết định này chưa thực hiện được, vì vậy, nếu ông Tu Do Bon tiếp tục khiếu nại, đề nghị Sở Xây dựng trình Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ theo các quy định tại Điều 5, Điều 15 và Điều 16 của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để giải quyết lại khiếu nại của ông Tu Do Bon./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP Bộ, TTr, hồ sơ. Ln5

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Phạm Gia Yên

 

Công văn 1768/VPCP-QHQT Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tiếp nhận 01 xe chỉ huy phòng cháy chữa cháy