Công văn 491/BXD-TTr trả lời CV 8988/SXD-QLN

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 491/BXD-TTr
V/v trả lời công văn 8988/SXD-QLN ngày 7/11/2007 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 7/11/2007 Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 8988/SXD-QLN đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc giải quyết nhà số 41 Trần Chánh Chiếu, quận 5.

Theo công văn nói trên của Sở Xây dựng thì:

Căn nhà số 41 Trần Chánh Chiếu thuộc sở hữu của ông Hồng Văn Thanh và bà Lý Thị Ngọc. Năm 1981 ông Thanh, bà Ngọc được Sở Quản lý nhà đất cấp Giấy phép ủy quyền nhà số 2063/GP-7 ủy quyền cho cháu là ông Lưu Đạt Bình (cũng trú tại căn nhà này) được quyền sử dụng, không được phép bán, sang, nhượng căn nhà 41 Trần Chánh Chiếu.

Năm 1996 ông Bình xuất cảnh ra nước ngoài nên có đơn xin giao căn nhà trên cho Nhà nước quản lý và xin cho thân nhân được lưu cư.

Ngày 31/12/1996 Sở Nhà đất có Quyết định số 578/QĐ-QLN tạm quản lý nhà 41 Trần Chánh Chiếu. Quyết định này ghi rõ: “Giao cho Công ty Quản lý Kinh doanh Nhà kết hợp với các cơ quan liên quan lập thủ tục tạm quản lý nhà và chưa lập thủ tục xác lập sở hữu Nhà nước”.

Sau đó, Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố đã ký hợp đồng (ngày 6/7/2004, thời hạn 24 tháng) cho các thân nhân của ông Bình thuê căn nhà 41 Trần Chánh Chiếu.

Bộ Xây dựng thấy rằng: căn nhà 41 Trần Chánh Chiếu Nhà nước chỉ tạm quản lý khi người được uỷ quyền xin giao để xuất cảnh và cho đến nay Nhà nước chưa xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với căn nhà này, vì vậy, các giao dịch liên quan đến căn nhà này là giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991. Do những người tham gia giao dịch đang ở nước ngoài, nên việc giải quyết căn nhà này thuộc phạm vi áp dụng của Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP Bộ, TTr, hồ sơ. Ln5

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Công văn 487/BXD-KTTC hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo TT 05/2008/TT-BXD