Công văn 493/LĐTBXH-TL thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 493/LĐTBXH-TL
V/v: thực hiện chế độ phụ cấp khu vực 

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 66/LĐTBXH-TBLS&NCC ngày 2/2/2004 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3, Khoản a, Mục III, Thông tư số 03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN ngày 18/01/2001 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân tộc và Miền núi (nay là Uỷ ban Dân tộc) hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực quy định “Khi các yếu tố dùng xác định phụ cấp khu vực thay đổi, địa bàn xã thay đổi (chia, nhập, thành lập mới...) thì phụ cấp khu vực được xác định hoặc Điều chỉnh lại”.

Vì vậy, đối với xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh được thành lập trên cơ sở một phần của xã Đôn Thuận (hiện đang hưởng mức phụ cấp khu vực 0,1) và một phần của xã Lộc Hưng (không có phụ cấp khu vực) thì phải xác định lại mức phụ cấp khu vực đối với xã Hưng Thuận. Trong trường hợp cần Điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực thì Uỷ ban nhân dân xã Hưng Thuận phải có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân huyện Trảng Bàng và Uỷ ban nhân dân huyện Trảng Bàng có trách nhiệm đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xem xét, cân đối, sau đó có văn bản gửi Liên Bộ xem xét, quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Công văn 5825/VPCP-QHQT Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam đi Thụy Sĩ và Anh