Công văn 496/LĐTBXH-TL xếp lương lao động dôi dư

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 496/LĐTBXH-TL
V/v: xếp lương đối với lao động dôi dư

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Trả lời công văn số 1928/BXD-TCCB ngày 14/1/2003 và 2074/BXD-TCCB ngày 8/12/2003 của Bộ Xây dựng về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Việc một số Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng như: Tổng công ty Xây dựng số I, Tổng công ty Xây dựng miền Trung, Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã xếp lương đối với cán bộ, viên chức thuộc Tổng công ty theo bảng lương hành chính (01) ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/2003 của Chính phủ, xếp lương của viên chức quản lý sang lương chuyên môn hoặc nâng ngạch lương không qua thi nâng ngạch là không đúng quy định của Nhà nước. Vì vậy đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các Tổng công ty và các doanh nghiệp thuộc Bộ rà soát và chuyển xếp lại lương đối với người lao động theo nguyên tắc quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Công văn 1780 TC/CST quyết toán thuế theo chính sách ưu đãi thuế xe máy, động cơ xe máy 2002