Công văn 497/LĐTBXH-TL xếp lương đối với nhân công vớt rác trên kênh và ven kênh

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 497/LĐTBXH-TL
V/v: xếp lương đối với nhân công vớt  rác trên kênh và ven kênh

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 121/LĐTBXH ngày 13/1/2004  của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc xếp lương đối với các nhân công vớt rác trên kênh và ven kênh thuộc các Công ty Dịch vụ công ích của thành phố theo thang lương A8, nhóm III (Thang lương công trình đô thị) ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho áp dụng theo thoả thuận trên và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Công văn 496/LĐTBXH-TL xếp lương lao động dôi dư