Công văn 5028/TCHQ-GSQL vướng mắc khi đăng ký định mức tỉ lệ hao hụt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 5028/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khi đăng ký định mức tỉ lệ hao hụt

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Design Interrnational
Số 216 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 255/D.I ngày 25/9/2008 của Công ty TNHH Design International v/v vướng mắc khi đăng ký định mức tỉ lệ hao hụt đối với nguyên phụ liệu sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5.4.1, Mục I, Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính thì: Doanh nghiệp phải tự xây dựng, kê khai định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu. Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác đúng đắn của định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan.

Trường hợp nếu thấy có nghi vấn về định mức thực tế nhiên liệu, vật tư để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì cơ quan hải quan có thể trưng cầu giám định của cơ quan quản lý chuyên ngành về mặt hàng đó.

Như vậy, việc trưng cầu giám định để xác định tính chính xác của định mức thuộc trách nhiệm của cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Design International được biết và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Quản lý hàng Đầu tư thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để giải quyết cụ thể./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Công văn 5043/TCHQ-GSQL thời gian thanh khoản hàng SXXK