Công văn 5041/TCHQ-GSQL nhập hàng đã qua sử dụng khách hàng trả lại

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 5041/TCHQ-GSQL
V/v nhập hàng đã qua sử dụng khách hàng trả lại

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Denso Việt Nam
(Đ/c Lô E, Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 150/08/CV-DMVN ngày 19/09/2008 của Công ty TNHH Denso Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn nước ngoài về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu đối với hàng là linh kiện phụ tùng xe ôtô đã qua sử dụng do khách hàng trả lại để điều tra nguyên nhân hàng lỗi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 6, mục II, Phụ lục số 01, ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì mặt hàng là phụ tùng xe ôtô đã qua sử dụng thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Công văn 5028/TCHQ-GSQL vướng mắc khi đăng ký định mức tỉ lệ hao hụt