Công văn 5043/TCHQ-GSQL thời gian thanh khoản hàng SXXK

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 5043/TCHQ-GSQL
V/v thời gian thanh khoản hàng SXXK

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2008 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dây nâng an toàn Thanh Long

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đình Trảm, Bắc Giang

Trả lời công văn số 0908/XNK/CV-DNTL ngày 11/9/2008 v/v gia hạn thời gian thanh khoản của Công ty TNHH Dây an toàn Thanh Long, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.2 mục III Phần C Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về thời hạn nộp thuế của hàng nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu đối với trường hợp người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật thuế là 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Đối với một số trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu phải kéo dài hơn 275 ngày thì thời hạn nộp thuế có thể dài hơn 275 ngày.

Để được áp dụng thời hạn nộp thuế kéo dài hơn 275 ngày, doanh nghiệp phải liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi mở tờ khai hàng nhập khẩu để kiểm tra thực tế quy trình sản  xuất lô hàng này.

Do vậy, trong trường hợp này đề nghị Quý Công ty liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi đăng ký tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu để được hướng dẫn và xem xét giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Dây nâng an toàn Thanh Long được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Công văn 5024/TCHQ-GSQL Vướng mắc về C/O