Công văn 5109 TC/TCT thời điểm xác định doanh thu

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5109 TC/TCT
V/v thời Điểm xác định doanh thu

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

- Công ty Sáng tạo Interactive
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 15/TC-STC ngày 04/3/2003 của Công ty Sáng tạo Interactive về thời Điểm xác định doanh thu đối với trường hợp bán sản phẩm phần mềm của Công ty Sáng tạo Interactive, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Chương I chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng ban hành kèm theo Quyết định số 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì khi bán hàng hoá, dịch vụ thu tiền hoặc trao đổi sản phẩm các tổ chức, cá nhân phải lập và giao hoá đơn hợp pháp cho khách hàng. Thời Điểm xác định doanh thu là thời Điểm các tổ chức, cá nhân xuất hoá đơn bán hàng.

Trường hợp của Công ty sáng tạo Interactive do thời Điểm thanh toán, gửi phần mềm và thời Điểm xuất hoá đơn không đồng thời nên doanh thu được xác định như sau:

Đối với các đơn đặt hàng Công ty Sáng tạo Interactive gửi phần mềm cho Công ty Alive Interactive phù hợp với thời Điểm xuất hoá đơn thì doanh thu bán hàng của Công ty Sáng tạo Interactive được xác định theo thời Điểm xuất hoá đơn.

Đối với các đơn đặt hàng Công ty Sáng tạo Interactive đã gửi phần mềm cho công ty Alive Interactive trong năm 2000 và đã thanh toán hết trong năm 2000 nhưng đến năm 2001 mới xuất hoá đơn thì doanh thu của các đơn đặt hàng này được xác định thuộc năm 2000.

Đối với các trường hợp không xác định được thời Điểm Công ty Sáng tạo Interactive gửi phần mềm cho công ty Alive Interactive hoặc các trường hợp khác với các trường hợp nêu trên thì căn cứ vào các Điều Khoản của hợp đồng nguyên tắc để xác định doanh thu của từng năm tài chính cho phù hợp.

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào hướng dẫn nêu trên để xác định lại doanh thu hàng năm của Công ty cho phù hợp.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Công văn 1677 TCT/NV5 kê khai nộp thuế nhà thầu nước ngoài