Công văn 5169/TCHQ-KTTT đề nghị được gia hạn nộp thuế nhập khẩu

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5169/TCHQ-KTTT
V/v: gia hạn thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005 

 

 

Kính gửi  

- Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội
(444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội)
 - Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 615/TBPT ngày 21/11/2005 của Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội đề nghị được gia hạn nộp thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 5 Mục III Phần C Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính, việc Cục Hải quan thành phố Hải phòng ra thông báo thời hạn nộp thuế cho lô hàng nhập khẩu tại tờ khai Hải quan số 25/NK/DT/KV2 ngày 27/10/2005 là 30 ngày kể từ ngày nhập khẩu là đúng quy định.

Tuy nhiên, xét lô hàng nêu trên được Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội nhập khẩu để cung cấp cho Dự án Tổ hợp đồng Sin Quyền của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam, là đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo sự phê duyệt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng chưa có Danh mục mặt hàng cụ thể, Tổng cục Hải quan chấp thuận để Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội được gia hạn thời hạn nộp thuế cho lô hàng là 30 ngày kể từ ngày 26/11/2005. Nếu quá thời hạn nêu trên, Công ty CP TBPT Hà Nội không xuất trình được Danh mục máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu để phục vụ dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt thì phải nộp đủ số thuế theo thông báo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và phạt chậm nộp thuế tính từ ngày hết thời hạn nộp thuế ghi trên tờ Thông báo thuế của lô hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 5186/TCHQ-GSQL áp mã mặt hàng “hộp giảm tốc dùng cho tời điện công nghiệp”