Công văn 5189/TCHQ-GSQL xin miễn thuế lô hàng tạm nhập tái xuất

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5189/TCHQ-GSQL
V/v: hàng tạm nhập tái xuất của Đoàn làm phim

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2005 Kính gửi  Chi nhánh hãng phim truyện I Bộ văn hóa thông tin

Trả lời công văn không số đề ngày 05/12/2005 của Chi nhánh Hãng Phim Truyện I về việc xin miễn thuế lô hàng tạm nhập tái xuất gồm 4 máy quay phim, thiết bị ánh sáng và thu thanh của đoàn quay phim giới thiệu sản phẩm gia dụng Balay Tây Ban Nha, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo thuận lợi cho Đoàn làm phim, Tổng cục Hải quan cho phép Chi nhánh Hãng Phim Truyện I được tạm nhập chưa nộp thuế lô hàng thiết bị quay phim và phải tái xuất vào ngày 12/12/2005, nếu không tái xuất Chi nhánh Hãng Phim Truyện I phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Đề nghị Chi nhánh liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
(để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Công văn 1946/TM-XNK đổi hàng với Lào