Công văn 5249/TCHQ-GSQL thủ tục nhập khẩu xe tải đầu kéo chở ôtô

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5249/TCHQ-GSQL
 V/v: thủ tục nhập khẩu ôtô

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Công ty cổ phần và vận tải thương mại Veam

Trả lời công văn số 04/VTC-KDXNK ngày 01.11.2005 của Công ty về thủ tục nhập khẩu xe tải đầu kéo chở ôtô, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04.4.2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 – 2005 thì xe tải đầu kéo chở ôtô được nhập khẩu theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành hàng phù hợp.

Về thủ tục chi tiết để nhập khẩu xe, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi có hàng nhập để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục trả lời để Công ty biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Công văn 5286/TCHQ-KTTT xử lý giá tính thuế mặt hàng lá thuốc lá do Công ty TNHH Thương mại Thiên Lợi Hòa nhập khẩu ủy thác Nhà máy thuốc lá Bến Tre