Công văn 5266/TCHQ-KTTT xử lý nợ thuế
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5266/TCHQ-KTTT

V/v: xử lý nợ  thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh
- Công ty LG ELECTRONICS VIỆT
(Km 17,5 Quốc lộ 5 , Thị trấn Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 070901-01/LGEVN-HT ngày 07/9/2007 của Công ty LG ELECTRONICS VIỆT về việc xử lý nợ thuế tờ khai số 25990N/ĐTKD/QLHĐT ngày 31/7/2007 tại Chi Cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư – Cục Hải quan Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có kiến như sau:

Căn cứ trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Luật khiếu nại tố cáo ngày 02.12.1998, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo ngày 01.6.2002.

Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn khiếu nại của công ty LG ELECTRONICS VIỆT NAM đến Cục Hải quan Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty LG ELECTRONICS VIỆT biết và liên lạc với Cục Hải quan Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- , KTTT (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
           Nguyễn Ngọc Hưng

Công văn 5280/TCHQ-KTTT xử lý nợ thuế