Công văn 5280/TCHQ-KTTT xử lý nợ thuế
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5280/TCHQ-KTTT

V/v: xử lý nợ  thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2007 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 71/2007/CPTMNM ngày 14/8/2007 của Tổng Công ty cổ phần thương mại miền núi Quảng Bình về việc trả lời công văn của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh yêu cầu nộp tiền phạt chậm nộp thuế của Chi nhánh Công ty. Về việc này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Tra cứu danh sách tờ khai nợ thuế trên hệ thống kế toán KT559 ngày 11/9/2007:Chi nhánh Công ty Thương mại miền núi Quảng Bình (MST: 3100128658005) hiện còn nợ thuế (42.020.580đ), nợ phạt (102.664.218 đ) quá hạn cưỡng chế tại Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Đối với tiền nợ thuế, nợ phạt nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3282/TCHQ-KTTT ngày 15/7/2004 hướng dẫn đơn vị xử lý. Tuy nhiên, đến nay số nợ thuế, nợ phạt trên Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh vẫn chưa được xử lý.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra và báo cáo cụ thể việc xử lý theo hướng dẫn tại công văn 3282/TCHQ-KTTT nêu trên, đồng thời đề xuất hướng giải quyết của đơn vị đối với số nợ của Chi nhánh Công ty. Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 25/9/2007.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP TM Miền núi - công nghiệp Quảng Bình
(Bắc Lý - Quảng Bình);
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
           Đặng Thị Bình An

Công văn 2141/VPCP-QHQT kết quả phiên họp 35 Uỷ ban Điều phối Dịch vụ ASEAN