Công văn 5286/TCHQ-KTTT xử lý giá tính thuế mặt hàng lá thuốc lá do Công ty TNHH Thương mại Thiên Lợi Hòa nhập khẩu ủy thác Nhà máy thuốc lá Bến Tre

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5286/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế là thuốc lá nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan Hà Giang

 

Trả lời công văn số 481/CV-CHQ ngày 15/11/2005 của Cục Hải quan Hà Giang về việc xử lý giá tính thuế mặt hàng lá thuốc lá do Công ty TNHH Thương mại Thiên Lợi Hòa nhập khẩu ủy thác cho Nhà máy thuốc lá Bến Tre làm nguyên liệu sản xuất thuốc lá trong các năm 2002, 2003 thanh toán theo phương thức biên mậu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ nguyên tắc định giá tính thuế quy định tại điều 7 nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ;

Căn cứ ý kiến của ngân hàng nhà nước tại công văn số 1287/NHNN-QLNH ngày 11/11/2004; công văn số 1410/QLNH-VL ngày 20/09/2005 về phương thức thanh toán biên mậu;

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 13977/BTC-TCHQ ngày 04/11/2005.

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Giang tiến hành kiểm tra đối với các lô hàng lá thuốc lá nhập khẩu trong các năm 2002, 2003 của Công ty TNHH Thương mại Thiên Lợi Hòa, nếu việc thanh toán các lô hàng nhập khẩu của Công ty phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán và phù hợp với trị giá phải thanh toán ghi trên hợp đồng ngoại thương, hóa đơn và các chứng từ khác có liên quan, ngoài ra không có bất kỳ một khoản thanh toán nào ngoài hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thì áp dụng giá tính thuế theo giá khai báo của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Giang biết và căn cứ hướng dẫn nêu trên để xử lý điểm khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại Thiên Lợi Hòa./.

 

Nơi Nhận:
- Như Trên;
- Lưu: Vt, Kttt(3b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Công văn 5252/TCHQ-GSQL doanh nghiệp không xuất trình tờ khai hàng gia công chuyển tiếp đúng thời hạn quy định của QĐ 69/2004/QĐ-BTC