Công văn 5334/TCHQ-KTTT hồ sơ truy thu thuế NK giá đỡ đèn neon

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5334/TCHQ-KTTT
V/v: Hồ sơ truy thu thuế NK giá đỡ đèn neon

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục trưởng cục hải quan tỉnh Cao Bằng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 679/CHQCB-NV ngày 25/11/2005 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng kèm theo bản photocopy công văn số 1756 TCHQ/KTTT ngày 27/7/1995 của Tổng cục Hải quan và biên bản làm việc ngày 16/12/2002 về nợ đọng thuế tại Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có thể trình Bộ xóa nợ thuế truy thu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng gửi bổ sung:

1. Quyết định truy thu thuế các lô hàng giá đỡ đèn neon. Nếu thất lạc không tìm được thì báo cáo rõ lý do.

2. Trong báo cáo của Cục đã nêu kiểm điểm nghiêm túc các cán bộ liên quan. Đề nghị Cục gửi các biên bản kiểm điểm. Nếu không có phải báo cáo rõ lý do.

Tổng cục Hải quan đề nghị báo cáo trước ngày 31/12/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (3bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 4599/HD-LS hướng dẫn luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính hộ gia đình, cá nhân khi được cấp giấy chứng nhận QĐ 54/2007/QĐ-UBND