Công văn 5354/TCHQ-KTTT xử lý phạt chậm nộp thuế linh kiện xe máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5354/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi

- Cục hải quan tỉnh Thanh Hóa
- Công ty cổ phần Honlei Việt Nam
(208 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)

Ngày 14/10/2006 Công ty Cổ phần Honlei Việt Nam (trước đây là Công ty thiết bị nghe nhìn Nam Định) có công văn số 119/HLVN về việc xử lý phạt chậm nộp thuế đối với linh kiện xe máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2001, 2002 thuộc các tờ khai hải quan số 291/NKD; 292/NKD; 293/NKD; 297/NKD; 298/NKD ngày 31/12/2001 và 01/NKD; 02/NKD ngày 07/01/2002 tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/08/2005 Bộ Tài chính đã có công văn số 10670/BTC-TCHQ về việc xử lý phạt chậm nộp linh kiện xe máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2001, 2002 do đó: Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa kiểm tra lại hồ sơ các tờ khai nhập khẩu nêu trên, quyết toán thuế theo chính sách nội địa hóa năm 2001, 2002 của doanh nghiệp, trường hợp các tờ khai nêu trên đăng ký nhập khẩu theo chính sách ưu đãi thuế theo tỷ lệ nội địa hóa nhưng sau quyết toán, bù trừ doanh nghiệp còn thừa thuế phải hoàn hoặc đến thời Điểm 30/10/2005 doanh nghiệp không còn nợ thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách nội địa hóa năm 2001, 2002 theo biên bản quyết toán thuế thì được miễn phạt chậm nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Honlei Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Công văn 5046/TCHQ-GSQL vướng mắc C/O mẫu D