Công văn 536/CP-CN kế hoạch đấu thầu Dự án Nhà máy xi măng Thái Nguyên

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 536/CP-CN
V/v kế hoạch đấu thầu Dự án Nhà máy xi măng Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính, Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên,
- Quỹ hỗ trợ phát triển,
- Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (công văn số 1098/CV-KHĐT ngày 29 tháng 3 năm 2002), Tổng công ty công nghiệp Việt Nam (công văn số 216/TTr-HĐQT  ngày 08 tháng 4 năm 2002), ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2482 BKH/VPXT ngày 22 tháng 4 năm 2002) về kế hoạch đấu thầu Dự án Nhà máy xi măng Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận kế hoạch đấu thầu Dự án Nhà máy xi măng Thái Nguyên chi tiết nêu tại các Phụ lục I, II, III, IV, V, VI kèm theo văn bản này như đề nghị của Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn nêu trên; trong đó phần đã thực hiện 3.199,116 triệu đồng, phần không đấu thầu 573.194 triệu đồng, phần đấu thầu gồm 38 gói với tổng trị giá là 2.196.885 triệu đồng.

2. Giao Bộ Công nghiệp:

a) Chịu trách nhiệm đối với các công việc đã thực hiện (3.199,166 triệu đồng) theo đúng quy định hiện hành.

b) Chịu trách nhiệm thẩm định (không cần sự thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và phê duyệt các gói chỉ định thầu số 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38 và Phụ lục VI, các gói thầu tự thực hiện từ số 13 đến số 25 của Phụ lục V kèm theo văn bản này.

c) Phê duyệt chỉ định thầu trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư các gói thầu số 31, 32, 33,  34 của Phụ lục VI kèm theo văn bản này.

d) Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng quy định hiện hành.

3. Chủ đầu tư triển khai kế hoạch đấu thầu được duyệt và hoàn thành đầu tư dự án theo Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Công văn 2283/TTg-KTN Hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp do thiên tai 2008