Công văn 5377/TCHQ-KTTT xử lý nợ thuế

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5377/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

 - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty cơ khí ô tô 1 - 5
(Km 15 - quốc lộ 3 - Đông Anh - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 225/KT-KH ngày 22/10/2002 của Công ty cơ khí ô tô 1-5 v/v xin được làm thủ tục XNK hàng hóa. Cục kiểm tra thu thuế XNK -  Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cơ khí ô tô 1-5 đã giải quyết hết nợ chênh lệch giá, hiện còn nợ quá hạn tại Hải Phòng (50.549.066 đ tiền phạt), Cục Hải quan Lạng Sơn (178.366.000đồng thuế nhập khẩu; 75.541.000 đồng tiền phạt), Đây là, số nợ đang được làm thủ tục thanh khoản, miễn thuế theo công văn số 944/CP-KTTT ngày 14/8/2002 và QĐ số 1223/QĐ-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian chờ Cục Hải quan Hải Phòng, Lạng Sơn làm thủ tục thanh khoản, miễn thuế. Căn cứ điểm 2 công văn số 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Chính phủ v/v áp dụng một số biện pháp cưỡng chế trong thi hành Luật thuế nhập khẩu, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh XNK, Tổng cục đồng ý để Công ty được tạm thời làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/11/2002, với điều kiện không có nợ  thuế quá hạn của các lô hàng XNK khác.

Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn, Hải Phòng không tính phạt chậm nộp đối với các lô hàng đã được miễn thuế theo QĐ số 1223/QĐ-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ; Đôn đốc Công ty đối chiếu hồ sơ chứng từ gốc giải quyết dứt điểm số nợ trên trước 30/11/2002.

Tổng cục thông báo để các đơn vị, Công ty cơ khí ô tô 1-5 biết và thực hiện.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thành Đức

 

Công văn 3823/LĐTBXH-TBLS xác định nhà tù và nơi coi là nhà tù của địch