Công văn 5382/TCT-CS điều kiện, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng dịch vụ xây lắp cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5382/TCT-CS
V/v Điều kiện, thủ tục hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ xây dựng cho doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 3273/CT-TTHT ngày 12/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về Điều kiện, thủ tục hoàn thuế GTGT đối với dịch vụ xây lắp cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 7 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC hướng dẫn về Điều kiện, thủ tục dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào gồm hợp đồng ký giữa cơ sở cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp chế xuất, bên nước ngoài và Điều kiện thanh toán qua ngân hàng.

Tại Điểm 1.2 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hướng dẫn về thuế GTGT quy định thuế suất 0% áp dụng đối với dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất như sau: “Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ Điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật Thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH 1 thành viên điện Điều khiển An Pha ký hợp đồng xây lắp cho doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng 03 Điều kiện: hóa đơn GTGT, hợp đồng ký với doanh nghiệp chế xuất và chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Công văn 5386/TCT-CS miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ thương binh