Công văn 54/BXD-KTQH quy hoạch xây dựng chợ nông thôn

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 54/BXD-KTQH
V/v: Quy hoạch xây dựng  chợ nông thôn

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Phòng Hạ tầng kinh tế, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Vụ Kiến trúc quy hoạch xây dựng - Bộ Xây dựng đã nhận đ­ược công văn số 17/HT-KT ngày 15/10/2007 của Phòng Hạ tầng kinh tế, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đề nghị hướng dẫn việc quy hoạch xây dựng chợ nông thôn nằm trên đường giao thông. Sau khi nghiên cứu,  Vụ Kiến trúc quy hoạch xây dựng có ý kiến như  sau:

Tại Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính Phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ quy định Đối với đường ngoài đô thị: căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang an toàn của đường có bề rộng tính từ mép chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào, mép ngoài của rãnh dọc hoặc mép ngoài của rãnh đỉnh của đường trở ra hai bên là:  20 m (hai mươi mét) đối với đường cao tốc, đường cấp I, cấp II; 15 m (mười lăm mét) đối với đường cấp III; 10 m (mười mét) đối với đường cấp IV, cấp V; 05 m (năm mét) đối với đường dưới cấp V. Nơi họp chợ và các Điểm kinh doanh, dịch vụ phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và mọi hoạt động không được để ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường bộ.

Về quy hoạch xây dựng theo quy định quy hoạch chợ nông thôn phải tuân theo Khoản 6, Điều 6.8, phần II-chương 6, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Với lý do ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông đường bộ mọi hoạt động của chợ phải đảm bảo các Điều kiện khác như: môi trường, sân bãi đỗ xe, trật tự, vệ sinh và các hoạt động dịch vụ ...

Do vậy, việc xây dựng chợ nằm trên các tuyến đường giao thông phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy phạm các ngành. 

Vụ Kiến trúc quy hoạch xây dựng - Bộ Xây dựng đề nghị Phòng Hạ tầng kinh tế, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giải thích cho chính quyền các xã tại địa phương hiểu và thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KTQHXD

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quang Minh

 

Công văn 4644/TCT-CS thu lệ phí trước bạ đất