Công văn 5555/VPCP-QHQT dự án "tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý cho Cục trợ giúp pháp lý và các nhóm đối tượng thiệt thòi”

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5555/VPCP-QHQT
V/v Dự án “Tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý cho Cục Trợ giúp pháp lý và các tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình đối với các nhóm đối tượng thiệt thòi”

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Tư pháp,
 - Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6669/BKH/KTĐN ngày 30 tháng 10 năm 2003) về Dự án “Tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý cho Cục Trợ giúp pháp luật (Bộ Tư pháp) và các tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình đối với các nhóm đối tượng thiệt thòi”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt về nguyên tắc Dự án “Tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý cho Cục trợ giúp pháp lý và các tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình đối với các nhóm đối tượng thiệt thòi” do Cơ quan phát triển Quốc tế của Canada (CIDA) và Cơ quan phát triển Quốc tế của Niu Di Lân (NZAID) tài trợ, không hoàn lại trị giá 59.600 đô la Mỹ.

- Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt văn kiện dự án, ký kết với các bên tài trợ và tổ chức thực hiện dự án theo các quy định hiện hành và quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA.

- Vốn đối ứng để thực hiện dự án do Bộ Tư pháp và các tỉnh tham gia dự án tự bố trí trong ngân sách hàng năm của đơn vị mình.

- Phụ lục về mua sắm trang thiết bị của dự án được đính kèm với văn kiện dự án do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Công văn 11510 TC/CST đề nghị miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT