Công văn 5591/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5591/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sơn Mỹ
(Đ/c: 20/275 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng)

 

Trả lời công văn số 01/CV ngày 17/09/2007 của Công ty đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu dây chuyền, máy móc thiết bị, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thủ tục hải quan căn cứ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

Về chính sách đối với dây chuyền, thiết bị căn cứ Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và các văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành liên quan.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên, liên hệ với cơ quan Hải quan cửa khẩu dự kiến nhập hàng về để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Công văn 8532/BGTVT-TC Xử lý tài sản thu hồi từ dự án hoàn thành