Công văn 56/BXD-QLN xác định giá bán nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao vị trí mặt đường, mặt phố

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 56/BXD-QLN
V/v trả lời CV số 791/SXD-QLPTNƠ ngày 25/10/2007 của Sở XD tỉnh Cà Mau

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Trả lời Công văn số 791/SXD-QLPTNƠ ngày 25/10/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đề nghị cho ý kiến về việc xác định giá bán những nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, mặt phố thì tại Điểm a Mục 2 của Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/08/2007, Chính phủ đã “giao Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng phương thức và giá bán tại thời Điểm bán trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi thực hiện”. Như vậy, căn cứ vào Điều kiện và tình hình cụ thể của địa phuơng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xác định giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn cho phù hợp.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo đúng quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ

Nguyễn Mạnh Hà

 

Công văn 2507/BXD-VP công bố mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình