Công văn 5642/UB-ĐT bố trí quỹ đất tái định cư ở các dự án xây dựng nhà ở cao tầng

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5642/UB-ĐT
V/v bố trí quỹ đất tái định cư ở các dự án xây dựng nhà ở cao tầng

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Sở - Ngành thành phố
 - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện

 

Xét tình hình nhiệm vụ đầu tư xây dựng các khu nhà ở cao tầng trên địa bàn thành phố của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp địa ốc;

Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Khi xét duyệt quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng các khu đất được bố trí đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng trên địa bàn thành phố, nếu còn diện tích đất dôi ra do không bố trí xây dựng nhà ở cao tầng được hoặc vì bất cứ nguyên nhân nào thì Sở Quy hoạch - Kiến trúc và chủ đầu tư dự án liên quan làm thủ tục chuyển giao phần đất đó cho Uỷ ban nhân dân các quận - huyện để bố trí xây dựng hạ tầng, làm quỹ đất phục vụ công tác tái định cư các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn quận - huyện.

2. Uỷ ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm chỉ định đơn vị chủ đầu tư, tiếp nhận các diện tích đất chuyển giao để đầu tư xây dựng quỹ đất tái định cư các dự án trọng điểm của thành phố tại địa phương mình.

3. Các thủ tục khác về quản lý đất đai và quản lý đầu tư xây dựng thực hiện đúng theo quy định hiện hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

 

Công văn 5555/VPCP-QHQT dự án "tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý cho Cục trợ giúp pháp lý và các nhóm đối tượng thiệt thòi”