Công văn 572/LĐTBXH-TL Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xếp doanh nghiệp hạng 1

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 572/LĐTBXH-TL
Về việc xếp doanh nghiệp hạng  

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 572/LĐTBXH-TL NGÀY 27 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC XẾP DOANH NGHIỆP HẠNG I

Kính gửi : Bộ Giao thông vận tải,

Trả lời công văn số 4117/GTVT-TCCB-LĐ ngày 29-11-2001 và công văn số 110/GTVT-TCCB-LĐ ngày 14-01-2002 của Bộ Giao thông vận tải về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1568/TC/TCDN và công văn số 1569/TC/TCDN ngày 22-02-2002, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Thoả thuận để Bộ Giao thông vận tải xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 25-05-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có tên dưới đây:

* Doanh nghiệp thuộc Tổng công ty xây dựng đường thuỷ:

- Công ty nạo vét đường biển 2;

- Công ty nạo nét đường thuỷ 1.

* Tổng công ty xây dựng Thăng Long:

- Công ty Thi công cơ giới và xây dựng Thăng Long.

2- Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý trong doanh nghiệp quy định tại điểm 1 nêu trên được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31-12-1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính kể từ ngày Bộ Giao thông vận tải ký quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải ra quyết định xếp doanh nghiệp hạng I đối với các đơn vị nêu tại điểm 1 nói trên và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

 

 

Công văn 923/TCT/NV2 thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân