Công văn 58/BXD-QLN Trả lời CV 1255/XD-CS giải quyết nhà đất

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 58/BXD-QLN
V/v: Trả lời CV số 1255/XD-CS ngày 26/6/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1255/XD-CS ngày 26/6/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc giải quyết nhà đất theo Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Quốc hội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Về trường hợp nêu tại điểm 1 của công văn số 1255/XD-CS. Việc xác định giao dịch nhà đất ngay tình đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 03/2007/TT-BXD ngày 22/5/2007 của Bộ Xây dựng. Theo đó, những giao dịch nhà đất ngay tình nêu tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP là những giao dịch đã được xác lập trên thực tế, người đang trực tiếp sử dụng nhà đất có các giấy tờ chứng minh về giao dịch nhà đất ngay tình và hiện nhà đất đó không có tranh chấp về sở hữu.

2. Về trường hợp nhà đất nêu tại điểm 2 của công văn số 1255/XD-CS. Đây là những trường hợp Nhà nước chưa có văn bản quản lý, chưa bố trí sử dụng và có giao dịch liên quan đến yếu tố nước ngoài (chủ sở hữu đang ở nước ngoài) nên trường hợp này thuộc diện điều chỉnh của khoản 3 Điều 4 Nghị định 127/2005/NĐ-CP (áp dụng Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27/7/2006 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội để giải quyết) chứ không áp dụng khoản 4 Điều 4 của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP.

3. Về trường hợp nhà đất nêu tại điểm 3 của công văn số 1255/XD-CS. Do Sở Xây dựng chưa nêu rõ các trường hợp cụ thể là các nhà đất đã bàn giao cho Nhà nước quản lý đều có Quyết định tiếp nhận hay có nhưng nay không tìm thấy Quyết định và các trường hợp mà Nhà nước chưa ký hợp đồng thuê là thuộc diện đã có quyết định tiếp nhận hay không có quyết định để làm căn cứ xác định việc áp dụng pháp luật, vì vậy Bộ Xây dựng không có cơ sở để trả lời cụ thể. Đề nghị Sở Xây dựng cần xem xét, làm rõ từng trường hợp nhà đất và đối chiếu với các quy định của pháp luật để giải quyết.

4. Về trường hợp nhà đất nêu tại điểm 4 của công văn số 1255/XD-CS. Nội dung này đã được Bộ Xây dựng trả lời tại văn bản số 53/BXD-QLN ngày 19/11/2007 (có văn bản gửi kèm).

Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Noi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra XD;
- Lưu: VT, QLN&TTBĐS (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Công văn 59/BXD-QLN Trả lời CV 287/SXD-QLNHTgiải quyết trường hợp nhà đất liên quan đến chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN