Công văn 5824/VPCP-QHQT Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam đi Tây Ban Nha

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5824/VPCP-QHQT
V/v Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam đi Tây Ban Nha.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:

- Viện Khoa học xã hội Việt ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Viện Khoa học xã hội Việt Nam (công văn số 1171/KHXH-TH ngày 05 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đồng ý Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam đi công tác tại Tây Ban Nha, thời gian từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 10 năm 2007.

Chi phí chuyến đi trích từ kinh phí của dự án "Hỗ trợ tổng kết 20 năm đổi mới ở Việt Nam" do Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP), SIDA Thụy Điển và Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha (AECI) đồng tài trợ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN,
Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).11

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

Công văn 12/10/2007 Phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Đan Mạch tài trợ