Công văn 5825/VPCP-QHQT Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam đi Thụy Sĩ và Anh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
****

Số: 5825/VPCP-QHQT
V/v Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam đi Thụy Sĩ và Anh

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Lương thực miền ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền (công văn số 2382/TCT-TC ngày 24 tháng 9 năm 2007) về việc Tổng Giám đốc Tổng công ty đi công tác tại Thụy Sĩ và Anh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý việc đồng chí Trương Thanh Phong, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam tham dự Hội nghị hạt thế giới năm 2007 và kết hợp thăm làm việc với Công ty Ascot Commodities NV, tại Thụy Sĩ và Anh, thời gian từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 11 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT,
- VPCP: BTCN;
các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

Công văn 5824/VPCP-QHQT Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam đi Tây Ban Nha