Công văn 5827/VPCP-QHQT Chủ tịch UBND Hồ Chí Minh đi nước ngoài

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 5827/VPCP-QHQT
V/v Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đi nước ngoài.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 6537/UBND-ĐN ngày 02 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đi công tác tại Nhật Bản từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 10 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

Công văn 3228/TCHQ-GSQL gia công ô tô đã qua sử dụng